Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 M.Radhakrishnaiah Dr.L.L.Narayana 01-09-1978
2 P.Laxminarayana Dr.S.M.Reddy 22-03-1978
3 N.Pratap Reddy Dr.Bir Bahadur 30-04-1978
4 C.Laxminarasamma Dr.(Mrs.) Vidyavathi 28-12-1978
5 V.V.L.N.Sarma Dr.L.L.Narayana 21-06-1979
6 S.Ram Reddy Dr.S.M.Reddy 16-01-1980
7 A.Parvathi Dr.L.L.Narayana 14-07-1980
8 M.Madhusudana Rao Dr.Bir Bahadur 21-07-1980
9 K.Tripura Sundari Dr.L.L.Narayana 22-08-1980
10 R.Narsa Reddy Dr.L.L.Narayana 10-09-1980
11 Srinath Rao Dr.Digamber Rao 11-12-1980
12 M.A.Singara Charya Dr.S.M.Reddy 11-12-1980
13 P.Vijayakumar Dr.Bir Bahadur 01-02-1981
14 K.Lokendar Rao Dr.Bir Bahadur 30-01-1981
15 Kantilal Narania Dr.S.M.Reddy 24-02-1981
16 P.Krishnamurthy Dr.Digamber Rao 20-10-1981
17 R.Srikanth Dr.Bir Bahadur 23-11-1981
18 U.Damayanti Swami 01-04-1982
19 V.Lakshmi Kumari Dr.L.L.Narayana 18-01-1982
20 G.V.Satyanarayana Murthy Dr.P.K.K.Nair,Natural Botanical Research Inst., Lucknow 02-11-1982
21 K.Jagan Mohan Reddy Dr.(Mrs.) Vidyavathi 03-04-1982
22 A.Sadanandam Dr.K.Subhash 11-03-1982
23 S.M.Farooqui Dr.Bir Bahadur, 04-12-1982
24 M.Katyayani Dr.Digamer Rao 28-05-1982
25 G.Kumara Swamy Dr.K.Subhash 16-09-1982
26 A.Meerabai Dr.K.Subhash 12-06-1982
27 B.Bal Reddy Dr.L.L.Narayana 02-05-1983
28 M.Venkatrajam Dr.K.Subhash 02-05-1983
29 S.Sudhakar Reddy Dr.S.M.Reddy 23-04-1983
30 E.Jayasena Reddy Dr.S.M.Reddy 26-04-1983
31 S.Janardhana Chary Dr.S.M.Reddy 26-04-1983
32 B.Dargaiah Dr.Bir Bahadur 06-06-1983
33 K.Subba Rao Dr.Digamber Rao 06-10-1983
34 M.Komaraiah Dr.S.M.Reddy 06-10-1983
35 S.Rama Mohan Rao Dr.Digamber Rao 18-06-1983
36 S.Srinivasa Rao Dr V.Thirupathaiah 07-11-1983
37 B.Sathyanarayana Dr.K.Subhash 09-09-1983
38 A.Sreenivas Reddy Dr.S.M.Reddy 27-09-1983
39 N.Rama Swamy Prof.Bir Bahadur 20-10-1983
40 K.Vijaya Bhaskar Prof.Bir Bahadur 25-10-1983
41 M.Mahendar Reddy Prof.U.B.Swami,HYD 01-09-1984
42 G.Sathaiah Dr.Vidyavathi 01-10-1984
43 S.Bangaru Laxmi Prof.Bir Bahadur 20-03-1984
44 T.Shanker Lingam Dr.V.Thirupathaiah, 24-03-1984
45 G.Narsaiah Prof.Bir Bahadur 20-09-1984
46 B.Digamber Rao Dr.(Mrs.) Vidyavathi 18-10-1984
47 Md.Qasim Dr.K.Subhash 17-01-1985
48 V.Usha Rani Dr.V.Thirupathaiah 03-12-1985
49 B.Naga Raju Dr.(Mrs.) Vidyavathi 16-04-1985
50 P.Raghuram Singh Prof.L.L.Narayana 13-05-1985
51 K.Jagadish Babu Dr.S.M.Reddy 15-05-1985
52 Ms.Arthi Chaturvedi Prof.Bir Bahadur 15-06-1985
53 R.Kishan Rao Prof.Jafar Nizam, OU, HYD 10-05-1985
54 M.Pravindra Chary Dr.S.M.Reddy, 16-10-1985
55 K.Sada Shiva Reddy Dr.Digamber Rao 25-11-1985
56 J.Kashinath Dr.K.Subhash 27-12-1985
57 M.Venkateswarlu Dr.K.Subhash 24-01-1986
58 N.Devadas Dr.K.Subhash 02-10-1986
59 T.Giridhar Singh Dr.V.Thirupathaiah 23-06-1986
60 S.Girisham Dr.S.M.Reddy 24-07-1986
61 G.Kishan Rao Dr.K.Subhash 26-07-1986
62 P.Satyanarayana Prof.L.L.Narayana 08-06-1986
63 P.Bhagavan Reddy Dr.S.M.Reddy 18-09-1986
64 T.Mogili Dr.(Mrs.) Vidyavathi 12-02-1986
65 Ch.Ramesh Babu Dr.K.Subhash 24-02-1987
66 K.Venkateswarlu Prof.Bir Bahadur 18-07-1987
67 J.Krishnaiah Dr.V.Thirupathaiah 10-06-1987
68 A.Somashaker Prof.Digamber Rao 12-03-1987
69 M.Chandraiah Prof.Bir Bahadur 14-03-1988
70 C.Suvartha Prof.Bir Bahadur 26-04-1988
71 Ch.Satyaprasad Dr.V.Thirupathaiah 07-12-1988
72 J.Madhukar Dr.S.Madhusudhan Reddy, 21-11-1988
73 K.Ramakoti Reddy Prof.Bir Bahadur 12-07-1988
74 D.V.Laxmi Satyavathi Prof.L.L.Narayana 17-12-1988
75 V.Krishna Reddy Dr.S.M.Reddy 18-01-1989
76 Ch.Ayodhya Ramulu Prof.Digamber Rao 31-03-1989
77 C.Padmaja Dr.Mrs.Vidyavathi 19-10-1989
78 B.Prolaram Dr.K.Subhash 17-01-1990
79 T.Christopher Reuben Dr.K.Subhash 22-01-1990
80 G.Poornachander Prof.Bir Bahadur 02-01-1990
81 K.Amitha Sampoorna Prof.Digamber Rao 02-05-1990
82 G.Chandrakala Dr.Mrs.Vidyavathi 13-02-1990
83 N.Malathi Prof.Bir Bahadur 13-03-1990
84 S.Venkateswarlu Dr.V.Thirupathaiah 08-10-1990
85 Ms.M.Surekha Dr.S.M.Reddy 29-08-1990
86 D.Rama Devi Prof.L.L.Narayana 27-11-1990
87 G.Siddeswar Dr.P.B.Kavi Kishor, Department of Genetics, Osmania University, HYD 02-05-1991
88 M.Dharmender Rao Dr.N.Pratap Reddy 04-04-1991
89 A.Maruthi Rao Dr.P.B.Kavi Kishor, Department of Genetics,OU, HYD 04-04-1991
90 K.Chandra Mouli Prof.Vidyavathi 25-11-1991
91 Mrs.E.K.Rachel Dr.S.Ram Reddy 12-03-1991
92 Ch.Kanaka Rajesham Dr.B.Mallaiah 12-05-1991
93 Mrs.K.Sumalini Dr.K.Subhash 31-12-1991
94 Ms.S.Neeraja Prof.Vidyavati 22-01-1992
95 G.Laxma Reddy Prof.S.M.Reddy 27-02-1992
96 Mohd.Mustafa Dr.B.Mallaiah 30-05-1992
97 V.Mary Kennedy Dr.S.Ram Reddy, 25-06-1992
98 N.Venkateshwarlu Prof.S.M.Reddy 26-06-1992
99 T.Laxmi Devi Prof.Bir Bahadur 29-09-1992
100 Ms.D.Raja Kumari Prof.S.M.Reddy 11-09-1992
101 M.Partha Sarathy Dr.B.Mallaiah 19-12-1992
102 G.Purna Chander Prof.M.Vidyavathi 23-12-1992
103 Mohd.Nusrathullah Dr.S.M.Farooqui 26-12-1992
104 C.Vijaya Kumar Prof.Bir Bahadur 29-12-1992
105 N.Janaki Ramaiah Prof.Bir Bahadur 29-03-1993
106 B.Suvarna Dr.M.A.Singara Charya 20-04-1993
107 N.Venu Madhav Prof.Vidyavathi 05-05-1993
108 A Seeta Ram Prof.Digamber Rao 31-01-1994
109 A.Ragan Dr.Vatsavya S.Raju 02-05-1994
110 K.G.Prabhavathy Dr.S.Ram Reddy 04-12-1994
111 K.Vittal Rao Prof.S.M.Reddy 05-02-1994
112 B.Papi Reddy Dr.S.M.Farooqui 20-06-1994
113 Ms.E.K.Dorcas Joy Prof.S.M.Reddy 20-09-1994
114 P.Suresh Babu Prof.(Mrs.) Vidyavati 21-10-1994
115 S.Shankar Prof.K.Subhash 11-08-1994
116 A.Chandra Mohan Dr.V.S.Raju 02-02-1995
117 S.Geeta Dr.V.S.Raju 04-08-1995
118 P.Ravi Prasad Dr.S.Ram Reddy 29-04-1995
119 D.Prabhakar Prof.S.M.Reddy 06-03-1995
120 M.Indirasena Reddy Dr.P.Vijay Kumar 06-05-1995
121 G.Laxminarayana Prof.S.M.Farooqui 06-05-1995
122 E.Sreenivasa Rao Dr.Vatsavaya S.Raju 27-07-1995
123 Madda Rayappa Dr.M.S.Singara Charya 12-06-1995
124 Harendra Singh Puddhir Prof.Vidyavati 22-01-1996
125 Masood Ashfaq Farooqui Dr.A.Sadanandam 02-09-1996
126 Mrs.G.Zareena Begum Prof.Vidyavati 14-02-1996
127 R.Yadagiri Prof.S.M.Reddy, 26-03-1996
128 P.Giridhar Prof.S.M.Reddy 16-04-1996
129 S.Govardhan Prof.Bir Bahadur 27-05-1996
130 Mrs.Ayesh Siddiqui Dr.A.Subrahmanyama 07-06-1996
131 Ms.B.Veera Laxmi Prof.Vidyavati 07-06-1996
132 Mr.A.Narasimha Rao Prof.Vidyavati 10-08-1996
133 Ms.B.Vijaya Lakshmi Dr.A.Subrahmanyam 11-06-1996
134 Ms.B.Lalitha Kumari Dr.M.A.Singara Charya 05-03-1997
135 T.Jaya Sree Dr.A.Sadanandam 06-05-1997
136 Mrs.Beesabathuni Madhumathi Devi Prof.N.Pratap Reddy 06-12-1997
137 P.Bhaskar Prof.K.Subhash 21-07-1997
138 Mr.B.Umamaheshwar Rao Prof.Vidyavati 25-07-1997
139 Allini Venkateswar Rao Dr.A.Sadanandam 29-07-1997
140 Ms.B.Boel Nirmala Dr.B.Mallaiah 08-07-1997
141 Mohd.Raziuddin Prof.Vidyavati 08-07-1997
142 Mrs.E.Chamundeswari Prof.Bir Bahadur 22-08-1997
143 Ms.A.Shailaja Prof.Bir Bahadur 22-08-1997
144 K.M.Shailaja Dr.S.Ram Reddy 09-03-1997
145 K.Prameela Dr.M.A.Singara Charya 10-06-1997
146 Ms.Yarramsetty Kalyani Dr.M.A.Singara Charya 27-10-1997
147 Mrs.R.V.Ramana Dr.A.Sadanandam 17-11-1997
148 Mrs.V.Pranitha Prof.S.M.Reddy 29-11-1997
149 Ch.Venu Dr.A.Sadanandam 12-02-1997
150 Ms.D.Lakshmi Prof.Bir Bahadur 01-02-1998
151 Ms.M.Vijaya Sri Dr.K.K.V.Sarma, S.S.R.J.Arts & Science College, Khammam 02-04-1998
152 Mr.D.Sambaiah Dr.K.Jaganmohan Reddy 04-09-1998
153 R.Odaiah Dr.B.Mallaiah 04-09-1998
154 G.Satyanarayana Dr.M.A.Singara Charya 05-05-1998
155 V.Yasodhara Prof.K.Subhash 09-09-1998
156 Eluri Komala Prof.Vidyavati 11-06-1998
157 M.Visalakshi Dr.K.K.V.Sarma, S.S.R.J arts & Science College, Khammam 12-07-1998
158 M.Satya narayana Murthy Dr.B.Mallaiah 23-04-1999
159 Mrs.A.Vasantha Prof.V.Thirupathaiah 14-05-1999
160 Manoranjan Bhanja Prof.Bir Bahadur (Retd) 25-05-1999
161 More Ashok Baliram Prof.A.Subrahmanyam (Retd) 16-09-1999
162 Bairy Laxminarayana Dr.S.Ram Reddy 16-10-1999
163 M.Venkateshwarlu Dr.B.Mallaiah 24-11-1999
164 Maddela Aruna Prof.Vidyavati 26-11-1999
165 P.Karunakar Rao Dr.C.Suvartha 06-06-2000
166 P.Venkataiah Prof.K.Subhash 23-06-2000
167 M.Srinivas Prof.S.M.Reddy 17-07-2000
168 Podeti Srinivas Prof.S.M.Reddy (Rted) 12-08-2000
169 R.Chakravarthy Prof.A.Sadanandam 29-12-2000
170 P.Gopal Krishna Dr.V.S.Raju 14-03-2001
171 K.Vijayapal Reddy Dr.M.A.Singara Charya 04-10-2001
172 Mr.B.Srinivas Prof.Digamber rao 17-04-2001
173 Rashinkar Sathish Babu Prof.Vidyavathi 28-05-2001
174 P.Vajraiah Dr.B.Digamber Rao 06-09-2001
175 Ali Hasnain Naqvi Dr.V.S.Raju 28-07-2001
176 Thatikala Aseervadam Prof.Vidyavati (Retd) 08-04-2001
177 V.Chakrapani Dr.M.A.Singaracharya 17-11-2001
178 M.Ramesh Prof.A.Sadanandam 18-12-2001
179 D.Srinivas Dr.B.Mallaiah 02-01-2002
180 K.N.Lalitha Prof.V.Thirupathaiah 01-04-2002
181 M.Uma Prof.V.Thirupathaiah 01-05-2002
182 Ch.Sudhakar Reddy Dr.V.S.Raju 01-05-2002
183 A.Kishan Prof.B.Mallaiah 01-05-2002
184 K.Vani Devi Dr.K.Jagan Mohan Reddy 01-07-2002
185 T.Ugandhar Dr.N.Rama Swamy 01-11-2002
186 K.Narasimha Reddy Prof.V.S.Raju 01-02-2003
187 P.Nagabhushanam Prof.S.M.Reddy 01-05-2003
188 Sastry V.R.S.S.S. Prof.S.M.Reddy 01-05-2003
189 Baireddy Vijayapal Reddy Prof.S.M.Reddy 01-05-2003
190 U.Anitha Devi Prof.M.A.Singara Charya 01-07-2003
191 D.Srinivas Prof.V.Thirupathaiah 01-07-2003
192 S.Shyam Prasad Prof.A.Sadanandam 01-09-2003
193 T.Shiva Ram Prof.N.Pratap Reddy 01-09-2003
194 B.Chinnaiah Dr.B.Digamber Rao 01-09-2003
195 P.Rajitha Dr.B.Digamber Rao 01-03-2004
196 B.Blessina Rani Prof.Vidyavati 01-06-2004
197 Deekollu Nalini Prof.M.A.Singara Charya 01-07-2004
198 Noronha Franky Prof.A.Sadanandam 01-12-2004
199 T.Shasthree Prof.B.Mallaiah 01-10-2005
200 U.Pavan Kumar Prof.A.Sadanandam 01-02-2006
201 V.Sunitha Prof.M.A.Singara Charya 01-08-2006
202 M.Praveen Dr.N.Rama Swamy 01-08-2006
203 A.Lakshman Dr.N.Rama Swamy 01-09-2006
204 D.Sammaiah Prof.K.Jaganmohan Reddy 01-12-2006
205 K.Suneetha Prof.A.Sadanandam 01-12-2006
206 A.Samata Prof.V.S.Raju 01-02-2007
207 Y.Venkata Ramana Prof.N.Pratap Reddy 01-03-2007
208 Sreedhar Rao.Ch. Dr.B.Digambar Rao 01-07-2007
209 K.Prabhakar Prof.S.M.Reddy 01-07-2007
210 K.Venkateshwarlu Prof.B.Mallaiah 01-08-2007
211 Ch.Chadra Shekar Prof.K.Jaganmohan Reddy 01-08-2007
212 V.J.E.Caroline Prof.B.Mallaiah 01-10-2007
213 D.Sharada Prof.N.Rama Swamy 01-11-2007
214 R.Savitha Prof.B.Mallaiah 01-01-2008
215 Ram Babu.M Prof.N.Rama Swamy 01-03-2008
216 S.Madhavai Prof.B.Malliah 01-09-2008
217 K.Srinivasa Reddy Prof.A.Sadanandam 01-10-2008
218 V.Ramakrishna Prasad Prof.K.Jaganmohan Reddy 01-12-2008
219 Srilatha.T Prof.K.Jaganmohan Reddy 01-02-2009
220 N.Sreeramulu Prof.V.S.Raju 01-03-2009
221 Raju Bolla Dr.B.Digambar Rao 01-05-2009
222 Komuraiah A Dr.A.Ragan 01-07-2009
223 A.Sandhya Rani Prof.K.Jagan Mohan Reddy 01-09-2009
224 A.Sreenivas Prof.B.Mallaiah 01-03-2010
225 Srinivas Devaruppala Dr.B.Digamber Rao 05-12-2010
226 Padmaja.O Dr.B.Digamber Rao 05-12-2010
227 V.Madhu Prof.C.Suvartha 14-07-2010
228 Narasimha Murthy Elagonda Prof.Vatsavaya S.Raju 16-11-2010
229 Rajesh Yarra Prof.A.Sadanandam 29-03-2011
230 Omkar.K. Prof.Ajmeera Ragan 05-06-2011
231 Ghan Singh Malothu Prof.N.Rama Swamy 30-05-2011
232 G.Valya Prof.Ajmeera Ragan 15-06-2011
233 Upender Mahesh Prof.N.Rama Swamy 07-02-2011
234 Rani Kommidi Prof.B.Digamber Rao 07-05-2011
235 Kairam Konda Madhusudhan Prof.N.Rama Swamy,Dept of Botany 12-09-2011
236 Dasari Ujjwala Prof.N.Rama Swamy 23-04-2012
237 Imran.M.A. Prof.B.Mallaiah,Retired 15-06-2012
238 Devaraju Srinivas, Prof.K.Jaganmohan Reddy, Retired Professor 21-11-2012
239 B.Sujatha Prof.C.Suvartha, Professor of Botany 12-03-2012
240 Rajender K Prof.K.Jaganmohan Reddy (Retd) 13-05-2013
241 Srinivas Penchala Prof.N.Rama Swamy 13-05-2013
242 Sateesh Suthari Prof.V.S.Raju 07-09-2013
243 Saini Kiran Dr.M.Surekha 17-08-2013
244 T.Samatha Prof.N.Rama Swamy 20-08-2013
245 Narasimha Swamy Trikovela Dr.Md.Mustafa 30-10-2013
246 Mr.Ravindra Naik D S Prof.A.Seetharam Naik 05-08-2014
247 Ravi Chithakari Dr.T.Christopher 26-08-2014
248 Akarapu Rajender Reddy Dr.V.Krishna Reddy 27-09-2014
249 Thirupathi Mulkala Prof.K.Jagan Mohan Reddy (Retd) 28-10-2014
250 Dupsingh Lakavath Prof.B.Digamber Rao 17-11-2014
251 Samraju Raju Dr.Md.Mustafa 21-11-2014
252 Sadguna V Dr.Md.Mustafa 21-02-2015
253 Malathi Thejavath Prof.B.Digamber Rao 25-05-2015
254 Kalyani Samudrala Dr.M.Surekha 24-07-2015
255 Ramesh Babu Malothu Prof.B.Digamber Rao 22-09-2015
256 Ella Swamy N Prof.B.Digamber Rao 11-09-2015
257 Doddipati Snehalatha Prof.B.Digamber Rao 11-09-2015
258 K.Lalitha Kumari Prof.B.Digamber Rao 19-11-2015
259 Mr.Advala Naresh Dr.M.Surekha 19-01-2016