Home » Hod Details
Photo
Prof. Krishnama Charya
Dean & Professor
 

Contact :
Prof. Krishnama Charya
Department of Sanskrit
Kakatiya University, Warangal
Email: bos.sanskrit@kakatiya.ac.in