Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 K.Sampatkumara Chary Dr.K.V.Ramakoti Sastry 14-03-1978
2 G.Venkata Ratnam Dr.K.Suprasanna Chary 08-05-1978
3 K.Narasimha Charya Dr.K.Suprasanna Chary 15-04-1980
4 P.Lakshmi Dr.K.V.Ramakoti Sastry 21-06-1980
5 A.Bhoomaiah Dr.K.Suprasanna Chary 09-04-1980
6 P.Vara Vara Rao Dr.K.V.Ramakoti Sastry 24-12-1980
7 M.Veerabhadraiah Dr.K.V.Ramakoti Sastry 02-05-1982
8 B.Venkatesham Dr.M.Ranga Rao 15-04-1982
9 A.Venkatrajam Dr.M.Ranga Rao, 13-09-1982
10 C.Venkataramana Chary Dr.M.Ranga Rao 02-01-1983
11 K.Katyayani Prof.K.Suprasanna Chary 11-07-1983
12 Ch.Hymavathi Prof.K.Suprasanna Chary 17-12-1983
13 K.Kodanda Rama Charyulu Dr.H.Siva Kumar 05-10-1948
14 B.Laxmaiah Dr.H.Siva Kumar, 22-07-1985
15 V.Eada Reddy Dr.(Mrs.) K.Katyayani 27-01-1986
16 K.V.Narasimha Raghavan Prof.K.Suprasannachary, 02-10-1986
17 K.Yadagiri Dr.K.Sampathkumara Chary 19-07-1986
18 A.Komaraiah Dr.B.Rukmini, Evening College, KU, Wgl 03-02-1987
19 I.Kishan Rao Prof.K.V.Ramakoti Sastry 17-03-1987
20 V.Bikshamaiah Dr.A.Bhoomaiah 20-03-1987
21 V.Ramakrishna Dr.H.Siva Kumar 20-03-1987
22 M.Nagabhushana Rao Prof.M.Ranga Rao 06-02-1987
23 K.Veerapadmaja Dr.B.Rukmini 08-10-1987
24 M.Gangadhar Prof.K.V.Ramakoti Sastry 09-01-1987
25 K.Rajithamala Dr.B.Rukmini 15-09-1987
26 P.Jyothi Dr.B.Rukmini 14-10-1987
27 V.Rangacharyulu Prof.K.Suprasannacharyulu 02-01-1988
28 S.Krishnama Chary Dr.A.Bhoomaiah 05-05-1988
29 G.Venkata Ramaiah Dr.M.Ranga Rao 05-06-1988
30 Ch.Siva Rao Prof.K.Suprasannacharya 06-04-1988
31 Sree Ranga Charya Dr.K.Sampathkumara Charya 04-12-1989
32 V.Janaki Prof.K.Suprasanna charya 11-08-1989
33 Y.Nagaiah Prof.M.Ranga Rao 01-09-1990
34 G.Lakshmana Rao Dr.A.Bhoomaiah 01-11-1990
35 Mrs.B.S.Kameswari Dr.K.Katyayani 14-05-1990
36 P.Lakshmi Narasimha Prasad Dr.G.V.Ratnam, C.K.M.College, Wgl. 06-06-1990
37 K.Venkata Chary Prof.M.Ranga Rao 27-11-1990
38 A.Nageshwar Rao Dr.G.Venkata Ratnam , C.K.M.College, Wgl 01-07-1991
39 Ch.Rohini Prof.M.Ranga Rao 18-03-1991
40 Ch.Mohan Dr.A.Bhoomaiah 11-08-1991
41 Ch.Shankariah Dr.G.V.Ratnam, C.K.M.College, wgl. 15-11-1991
42 K.Papaiah - 23-12-1991
43 M.Hemalatha Dr.B.Rukmini 27-02-1992
44 L.Ramachandram Dr.H.Siva Kumar 03-10-1992
45 V.Veera Chary Dr.G.Venkata Ratnam, C.K.M.College, wgl 06-10-1992
46 R.Seetha Rama Rao Dr.A.Bhoomaiah 23-12-1992
47 T.Laxminarsaiah Dr.H.Shiva Kumar 23-12-1992
48 K.Nageswari Prof.K.Sampat Kumaracharya 09-01-1993
49 T.Sri Ranga Swamy Prof.K.Sampat Kumaracharya 09-01-1993
50 Usha Rani Dr.K.Katyayani 27-09-1993
51 G.Yadagiri Prof.P.Jagannadham, Vice-chancellor, P.S.Telugu Univ., HYD 28-10-1993
52 M.Narasimha Rangacharya Prof.K.Suprasannacharya 15-11-1993
53 K.Rukmini Kumari Dr.G.Venkata Rathnam, C.K.M.College, Wgl. 22-11-1993
54 J.Kanaka Durga Dr.K.Katyayani 29-01-1994
55 V.V.Gurunadham Dr.K.Katyayani 26-06-1994
56 D.Rama Chary Prof.M.Ranga Rao 28-07-1994
57 P.Venkateshwarlu Prof.P.Jagannadham,P.S.Telugu University, HYD 08-08-1994
58 B.Ilaiah Dr.A.Bhoomaiah 08-12-1994
59 T.Balaraju Prof.P.Jagannadham, V.C.P.S.Telugu Univ., HYD 28-01-1995
60 Ms.T.Leela Kumari Prof.K.Suprasannacharya 06-08-1995
61 P.Rajeswara Sarma Prof.M.Ranga Rao 18-09-1995
62 V.Sree Devi Dr.P.Jyothi 22-03-1996
63 Mr.A.Sreedhar Dr.K.Katyayani 03-06-1997
64 Mr.D.Bhikshapathi Prof.K.Sampat Kumaracharya (Retd) 30-09-1997
65 G.Kishan Prasad Dr.K.Katyayani 12-02-1997
66 K.David Prof.M.Ranga Rao 18-02-1998
67 Veluri Sree Devi Dr.K.Yadagiri 06-08-1998
68 P.Venkataiah Dr.P.Jyothi 30-10-1998
69 K.Narasimha Murthy Dr.P.Jyothi 11-12-1998
70 H.P.Sanat Kumar Dr.M.Veeresha Lingam, GDC, HNK, Wgl. 12-01-1998
71 Mr.A.Suryanarayana Murthy Prof.H.Siva Kumar 12-01-1998
72 S.B.Vasumathi Devi Prof.K.Suprasanna Charya (Retd) 15-02-1999
73 M.Brahmananda Rao Prof.K.Suprasanna Charya (Retd) 22-10-1999
74 Mr.A.Venkateshwarlu Dr.G.Venkat Rathnam 28-12-1999
75 M.G.P.Sri Ramachandra Murthy Prof.H.Shiva Kumar 28-12-1999
76 Mrs.Ruth Mary Dasyam Dr.K.Yadagiri 24-01-2000
77 S.Venkatanarayana Dr.G.Venkat Rathnam 22-02-2000
78 Marka Yadaiah Dr.K.Katyayani 31-08-2000
79 S.Anjam Raju Dr.G.Venkata Ratnam (Retd) 10-10-2000
80 Mrs.A.Mallika Devi Dr.V.Madhusudhan, C.K.M.College, Wgl. 21-10-2000
81 P.Sumathi Devi Dr.G.Venkat Ratnam, C.K.M.College, Wgl 28-07-2001
82 Mrs.Kanchi Vijaya Laxmi Dr.V.Madhusudan, C.K.M.College, Wgl. 19-09-2001
83 Mrs.I.Rajyam Prof.B.Rukmini 12-01-2001
84 S.Satyanarayana Raju Prof.P.Jyothi 01-04-2002
85 V.Venkata Rama Rao Prof.Kovela Suprasanna Charya (Rtd.) 01-05-2003
86 D.Anjani Devi Prof.B.Rukmini 01-08-2003
87 Palleru Veera Swamy Dr.B.Illaiah 01-12-2004
88 K.Priyadarshini Dr.A.Bhoomaiah 01-06-2005
89 Bandipelli Mallikarjun Dr.B.Illaiah 01-07-2005
90 V.Rajeshwar Sharma Dr.B.Illaiah 01-06-2006
91 K.Nagavani Dr.B.Ilaiah 01-11-2006
92 R.Rajapapaiah Prof.P.Jyothi 01-11-2006
93 A.Sunitha Prof.K.Katyayani 01-03-2007
94 A.Raghu Ramaiah Prof.K.Suprasanna Charya 01-03-2007
95 K.Jyostna Prabha Prof.A.Bhoomaiah 01-05-2007
96 A.Sujatha Prof.B.Rukmini 01-07-2007
97 Y.Vijaya Laxmi Prof.B.Rukmini 01-10-2007
98 T.Chakradhar Swamy Prof.K.Yadagiri 01-11-2007
99 Ch.Anjaneyulu Dr.B.Ailaiah 01-12-2008
100 Akuthota Shobha Rani Prof.B.Rukmini 01-09-2009
101 Manthani Shankaraiah Prof.Banna Ailaiah 30-07-2010
102 Srimanthula Damodar Prof.P.Jyothi 16-12-2010
103 A.Vidya Devi Prof.Banna Ailaiah 24-01-2011
104 Karre Sadashiv Prof.Banna Ailaiah 03-09-2011
105 Basani Suresh Prof.P.Jyothi 07-04-2011
106 Bandari Sujatha Prof.K.Katyayani 13-08-2011
107 N.Prabhavathi Devi Prof.A.Bhoomaiah,Retired Prof.of Telugu 11-03-2011
108 Chirra Raju Dr.K.Vijayalaxmi,C.K.M.College, Ku, Wgl. 11-08-2011
109 Pondula Sailu Prof.P.Jyothi,Retired Professor 02-07-2012
110 Suthari Radhika Prof.A.Bhoomaiah 13-03-2012
111 Dharanikota Veenavani Prof.K.Yadagiri 21-03-2012
112 Mamidi Lingaiah Dr.Veluri Sreedevi 30-08-2012
113 K.Shobha Rani, Prof.K.Katyayani 20-11-2012
114 P.Sri Rama Lingeshwara Sharma, Prof.K.Yadagiri 17-01-2013
115 B.Vijaya Laxmi Prof.H.Siva Kumar (Rtd.) 16-04-2013
116 Mrs.Appalashetti Rajamani, Dr.P.Venkateswarlu 13-12-2013
117 Mr.Krishna Murthy Ch Prof.B.Ailaiah 21-02-2014
118 Jyothi Dommati Dr.K.Vijayalakshmi Head, Dept.of Telugu, CKM College, Warangal. 20-11-2014
119 Praveen Kumar Ch Dr.P.Venakteswarlu 05-05-2015
120 Chandramouli Eedula Prof.K.Yadagiri 14-07-2015
121 K.Srilatha Prof.K.Yadagiri 27-08-2015
122 Vedavathi Elusani Prof.Banna Ailaiah 26-10-2015